Τοπική Ενέργεια για την Τοπική ΚοινωνίαLocal Energy for the Local Community - Modern Fuels

Τοπική Ενέργεια για την Τοπική Κοινωνία

H MODERN FUELS, συμπληρωματικά προς τη δική της παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων, προωθεί και τεχνολογικές  λύσεις αξιοποίησης βιομάζας σε τοπικό επίπεδο. Ως γνωστό, προκειμένου να ισχύει ιδανικά το μηδενικό (ή σωστότερα το τείνον στο μηδέν) ισοζύγιο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της βιομάζας, θα πρέπει οι πρώτες ύλες της ανανεώσιμης βιομάζας που συγκεντρώνονται για να μετατραπούν σε βιοκαύσιμα στις μονάδες παραγωγής να συλλέγονται τοπικά και σε κοντινή ακτίνα από τις μονάδες αυτές. Προς ικανοποίηση του ίδιου σκοπού, η διάθεση των ετοίμων βιοκαυσίμων θα πρέπει να πραγματοποιείται επίσης σε τοπική κλίμακα. Σε διαφορετική περίπτωση εγκατάστασης μεγάλων υπερτοπικών μονάδων με ανάγκες τροφοδοσίας πρώτων υλών από μακρινότερους προορισμούς και εμβέλεια πωλήσεων μέσω πολλαπλών δικτύων διανομής, ο ουδέτερος κύκλος του CO2 διαταράσσεται σημαντικά, αφού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ισοζύγιο και η επίδραση των εκπομπών των μέσων μεταφοράς πρώτων υλών και διάθεσης τελικών προϊόντων. Επομένως, όσο πιο απομακρυσμένη διασπορά εμφανίζουν οι κύκλοι προμήθειας πρώτης ύλης και τα δίκτυα διανομής από το κέντρο παραγωγής, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο εκπομπών CO2.

Οι μακρινές μεταφορές επιβαρύνουν, εντέλει, το περιβάλλον και τον οικονομικό προϋπολογισμό του τελικού καταναλωτή, παρά τις οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται κατά την παραγωγή σε μονάδες μεγάλης εμβέλειας. Επομένως η MODERN FUELS, μέσω του τμήματος μηχανολογικού σχεδιασμού MODERN FUELS ENGINEERING, πρεσβεύει την αρχή της δημιουργίας μικρών και ευέλικτων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων που θα συλλέγουν την πρώτη ύλη σε συνεργασία με μέλη της τοπικής κοινωνίας, θα παράγουν τα στερεά βιοκαύσιμα σε παραγωγική δυναμικότητα που θα τις καθιστά βιώσιμες και θα διανέμουν τα έτοιμα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και πάλι, προσφέροντας κατ’αυτόν τον τρόπο νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα στάδια της τοπικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η MODERN FUELS ENGINEERING αλλεπιδρά και συνεργάζεται με αξιόλογους οίκους του εξωτερικού στην κατασκευή κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού αξιοποίησης βιομάζας προκειμένου να συμβάλει προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση.